Index of /tau/3_matematicheskoe_opisanie_yelementov_i_sistem_avtomaticheskogo_upravleniya/32_dinamicheskie_zvenjya_i_ih_harakteristiki